Nieuws

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 21 oktober 2021

Beste Swentibold Lid,

We nodigen je uit voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 
Deze vindt plaats op 21 oktober 2021 om 20.00 uur in de kantine van de Swentiboldzaal aan de Leyenbroekweg in Sittard.
Wil je de ALV bijwonen, meld je dan aan bij Gabriële per mail secretariaat@swentiboldsittard.nl.

Leden vanaf 16 jaar zijn stemgerechtigd.

AGENDA:

1.         Opening door de voorzitter, dhr. J. Wijnands.

2.         Notulen Algemene Ledenvergadering d.d.  6 november 2020.

3.         Mededelingen.

4.         Jaarverslag 2020.

5.         Financieel jaarverslag 2020.

6.         Begroting 2021.

7.         Verslag kascontrolecommissie 2020.

8.         Benoeming kascontrolecommissie 2021

9.       Herkiesbare bestuursleden: de heer René Wijnands, mevrouw  judith. van Veen  en mevrouw Astrid Verblakt. Verkiesbaar bestuurslid: mevrouw Gabriële Fliescher.

10.       Rondvraag.

11.       Sluiting.

12.       Gezellig samenzijn.

<< terug naar alle nieuws